Kontakt

Cartel uno s.r.o.

IČ: 05457751

Grohova 115/19, 602 00

Brno-střed-Veveří

E  /  cartelpizza@seznam.cz

​T /  +420 777 019 433

OTVÍRACÍ DOBA

 

Pondělí - Čtvrtek

12.00 - 23.30

Pátek - Sobota

12.00 - 01.00

Neděle

12.00 - 23.00

NAJDETE NÁS

Obchodní podmínky

OZNAČENÍ STRAN

Avenir Light je čistý a stylový druh fontu, kter

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno-Veveří a okolí: Cartel uno s.r.o. se sídlem Grohova 115/19, Brno 602 00, IČ: 05457751, DIČ: CZ05457751, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, spisová značka: 95446, kontaktní údaje: cartelsro@seznam.cz, +420776840674

 

V případě, že se podmínky vztahují na všechny prodávající (provozovatele), jsou v podmínkách označeni jako Cartel Pizza.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.cartelpizza.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

 

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Amici nebo s ním jinak jedná.

 

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – Cartel pizza nebo kupující.

ý je oblíben designéry. Je snadný pro čtení a skvělý pro nadpisy, odstavce a další.

OBECNÉ INFORMACE

1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách http://www.cartelpizza.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

 

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

 

3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 777 019 433 , nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách http://www.cartelpizza.cz) bude u Cartel pizza uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro Cartel pizza nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

 

4. Cartel pizza si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Cartel pizza si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

 

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

 

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

 

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

 

8. Přijetím objednávky ze strany Cartel pizza je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Cartel pizza za přijatou, pokud Cartel pizza nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany Cartel pizza ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Cartel pizza . Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Cartel pizza oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

 

9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V pobočkách Cartel pizza nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

1. Při převzetí pizza krabice má kupující právo si krabici zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a Cartel pizza vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Cartel pizza oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není Cartel pizza povinno zboží předat.

 

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

 

4. Cena zboží je včetně obalu.

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

1. Způsoby platby: platba hotově při předání, platba stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Déjauners) při předání, bezhotovostně platební kartou při objednávání (prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány Go Pay, ). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

 

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání. Na stravenky Cartel pizza nevrací peněžní hotovost.

3. V případě platby bezhotovostní platbou má po odeslání objednávky Kupující možnost využít službu ...., která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Cartel pizza expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ....

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující Cartel pizza souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

4. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.

 

5. Doba rozvozu: pro všechny pobočky každý den 12:00 do 23:30 hod

 

6. Náklady na dodání: Osobní odběr 0 Kč.

Kurýrní služba (náš rozvoz) 0 Kč - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma.

 

7. Místa pro osobní odběr

Cartel pizza, Grohova 115/19, Brno, 60200

ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝRNÍ SLUŽBOU, DOBA DORUČENÍ

Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba dodání je orientační. Při objednání na čas si Cartel pizza  s vyhrazuje cca 30 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) Cartel pizza neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc - v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

AKCE, SLEVY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY

1.Web  http://www.cartelpizza.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Cartel pizza nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Cartel pizza si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

3. Cartel pizza  si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Cartel pizza i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Cartel pizza neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

 

2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Cartel pizza je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.

 

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

 

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí

e) za vadu zboží se nepovažuje neobvyklý tvar a nadměrná velikost pizzy.

 

6. Cartel pizza odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

 

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Cartel pizza

 

8. Reklamaci vyřídí Cartel pizza neprodleně. O průběhu reklamace Cartelpizza kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na pobočce, odkud bylo zboží dovezeno

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by Cartel pizza již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:

odstranění vady dodáním nové věci

odstranění vady

přiměřená sleva z kupní ceny

odstoupení kupujícího od smlouvy

 

Pokud kupující nesdělí Cartel pizza výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady Cartel pizza , má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu Cartel pizza , což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

 

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

 

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:

odstranění vady

přiměřená sleva z kupní ceny

 

Neodstraní-li Cartel pizza  vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení ;uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se zpracováním osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.